Strategia: Yhdessä tekemällä yliopistomme uudistuu ja menestyy / Strategy: By working …

Strategia Yleinen
Tulevat kuukaudet ovat yliopistollamme kiireistä aikaa. Opetuksen ja tutkimuksen lisäksi menossa on useita toiminnan uudistumiseen liittyviä prosesseja: profilointi, uusi strategia ja organisaation rakenne.


The forthcoming months will be a busy time at our University. In addition to teaching and research, several processes are underway to modernise the University’s operations: profiling, a new strategy and organisational structure.

Yliopiston kannalta on tärkeää, että meneillään olevat kehityshankkeet onnistuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Näin voimme luoda meille kaikille entistäkin paremman ja innostavamman työ-, opiskelu- ja tutkimusympäristön. Laadukkaana ja innovatiivisena toimijana Vaasan yliopisto voi menestyä ja kehittyä jatkossakin – meille kaikille yhteinen tavoite ja tärkeä tehtävä tulevien kuukausien aikana.

On selvää, että tulevat muutokset herättävät innostuksen ja mielenkiinnon lisäksi myös epäilyksiä tulevasta toimintamallista. Tämä on luonnollista ja hyvin ymmärrettävääkin, sillä uudet ja tuntemattomat asiat saavat helposti varuilleen. Uudistumisprosessia suunniteltaessa olemme tunnistaneet nämä seikat ja haluammekin ottaa koko yliopiston henkilökunnan ja opiskelijat mukaan tämän muutoksen tekemiseen. Tätä kautta uudistumisesta tulee meille kaikille yhteinen hanke, jonka onnistumiseen me kaikki voimme vaikuttaa.

Avaamme useita erilaisia vaikutuskanavia, joiden kautta koko yhteisömme pääsee mukaan muutosprosessiin ja vaikuttamaan asioihin. Näitä kanavia ovat mm. kaikille avoimet tiedotus- ja keskustelutilaisuudet, blogikirjoitukset ja niiden kommentointi, marraskuun aikana kokoontuvat edustukselliset työryhmät, jotka tuottavat näkemyksiä ja sisältöä uudistuksiin, avoin ja aktiivinen keskustelu yliopiston sidosryhmien kanssa sekä ulkoisten asiantuntijoiden hyödyntäminen muutosprosessien eteenpäin viemisessä.

Profilointi

Laadimme parhaillaan Suomen Akatemialle yliopistojen profilointiin liittyvää rahoitushakemusta. Tämän kansallisen tason hankkeen tavoitteena on lisätä yliopistojen välistä yhteistyötä ja vähentää tutkimuksen ja opetuksen päällekkäisyyksiä. Pyrkimyksenä on olemassa olevien resurssien parempi hyödyntäminen ja päällekkäisten toimintojen vähentäminen.

Tässä hankkeessa lähdetään liikkeelle yliopistojen välisillä keskusteluilla, joita Vaasan yliopiston osalta käydään ainakin Oulun yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston suuntaan. Pyrimme myös lisäämään yhteistyötä Vaasan alueen korkeakoulujen kanssa, ja erityisesti VAMKin kanssa meillä onkin hyvät mahdollisuudet lisätä kaikkia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä. Kansainvälistä yhteistyötä on puolestaan luontevaa kehittää naapurimme Uumajan yliopiston kanssa, ja tähän tullaankin panostamaan nyt entistä enemmän.

Konkreettisia yliopistojen ja korkeakoulujen yhteistyön muotoja voidaan löytää niin opetuksesta, tutkimuksesta kuin myös infrastruktuurin osalta. Esimerkkeinä voidaan mainita opiskelua nopeuttavat tutkintopolut, yhteiset verkkoa hyödyntävät kurssit yleensä ja erityisesti kesäopetuksen osalta, tutkimuksen painopistealueiden selkeyttäminen, sekä tilojen tehokkaampi yhteiskäyttö. Lisääntyvän yhteistyön kautta meille kaikille avautuu myös entistä parempia tilaisuuksia tutustua muiden yliopistojen opiskelijoihin ja henkilökuntaan.

Uusi strategia

Toisena tärkeänä rinnakkaisena prosessina on meneillään yliopiston uuden strategian luominen. Tässä lähdemme liikkeelle luomalla yhteisen ja innostavan, vuoteen 2025 ulottuvan vision. Sen lähtöteemaksi on valittu Energizing Business and Society. Tätä työstetään parhaillaan työryhmissä, ja toivommekin ideoita ja ajatuksia mahdollisimman laajalta joukolta yliopistolaisia.

Korkeatasoinen ja yhteiskunnallisesti vaikuttava tutkimus ja opetus ovat luonnollisesti yliopiston vision ytimessä. Myös energia ja kestävän kehityksen teema liittyvät läheisesti visiomme. Sijaitseehan Vaasassa ja sen ympäristössä Pohjoismaiden suurin energia- ja ympäristöalan teollinen keskittymä. Yliopisto haluaa olla monipuolinen ja laadukas partneri tässä ekosysteemissä.

Vision saavuttamiseksi luomme strategiaa, eli polun, jota kulkemalla pääsemme asettamaamme haastavaan tavoitteeseen. Strategiaa toteutetaan siihen sisältyvien keskeisten teemojen kautta. Näihin kuuluvat akateemisten vahvuuksien edelleen vahvistaminen, monipuolinen kansainvälistyminen, digitalisaatioon liittyvä osaaminen ja ennakkoluuloton hyödyntäminen, yrittäjyyden ja tutkimustulosten kaupallistamisen edistäminen sekä panostus erinomaisen työympäristön kautta menestymiseen.

Organisaation rakenne

Kolmantena kehityskohteena on koko yliopiston organisaation rakenne. Jatkossakin sen tulee tukea uutta visiota ja strategian toteutusta. Yliopistopalveluiden osalta on jo usean kuukauden ajan suunniteltu uutta asiakaspalvelulähtöistä toimintamallia. Työ on edennyt hyvin ja sen tuloksia tullaan näkemään vielä kuluvan syksyn aikana. Myös koko opetuksen ja tutkimuksen organisointia yliopiston tasolla tullaan kehittämään osana meneillään olevia muutosprosesseja.

Vaasan yliopisto katsoo valoisaan tulevaisuuteen. Näemme siellä monia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita, joiden ratkaisemisessa osaamisemme voi olla keskeisessä roolissa. Yhteiskuntamme kehittyy, ja nousemassa on uudenlaisia arvoja sekä uusia tapoja tuottaa arvoa, niin liiketoiminnassa kuin muillakin yhteiskunnan osa-alueilla. Näihin mahdollisuuksiin meillä on erinomainen mahdollisuus tarttua yliopistona, jonka liiketoimintaan liittyvällä osaamisella on vahvat rajapinnat keskeisiin teknologioihin ja yhteiskunnan muutosprosesseihin.

Jari Kuusisto
Vaasan yliopiston ma. rehtori

_ _ _

By working together, our University will modernise and succeed

The forthcoming months will be a busy time at our University. In addition to teaching and research, several processes are underway to modernise the University’s operations: profiling, a new strategy and organisational structure.

It is important for the University that the ongoing development projects are successful in the best possible way. This will enable us to create an even better, more engaging environment for work, study and research for everyone. As a high-quality, innovative organisation, the University of Vaasa can succeed and develop in the future – an objective shared by all of us and an important task in forthcoming months.

It is clear that the upcoming changes will lead to excitement and interest but also to doubts regarding the future operating model. This is natural and very understandable – new and unfamiliar things are reason for caution. When we planned the modernisation process, we identified these factors and we want to involve all of the University’s personnel and students in making this change. This will enable modernisation to become a joint project for all of us and we can all play a part in its success.

We will open several different channels to enable our entire community to get involved in the change process and to make an impact on things that matter. These channels include communication and discussion events that are open to everyone, blog articles and comments, representative working groups to be convened in November to produce outlooks and content for the modernisation process, open and active discussion with the University’s stakeholders, and using external consultants to move the change processes forward.

Profiling

We are currently in the process of drafting a financing application for submission to the Academy of Finland in relation to university profiling. The objective of this national-level project is to increase collaboration between universities and reduce overlaps in research and teaching. The aim is to make better use of existing resources and to reduce overlapping functions.

The project will begin with discussions between universities. In the first phase, the University of Vaasa will be entering into discussions with the University of Oulu and the Lappeenranta University of Technology. We will also strive to increase collaboration with the higher education institutions in the Vaasa region. There are good opportunities for increasing the amount of collaboration with the Vaasa University of Applied Sciences for the benefit of all parties involved. As regards international collaboration, it is natural for us to develop our work with our neighbour, the University of Umeå, and we will increase our investment in this area.

Tangible forms of collaboration with universities and other higher education institutions can be identified in the fields of teaching, research and infrastructure. Some examples worthy of note include study paths that speed up studies, joint online courses in general and for summer teaching in particular, increasing the clarity of the focus areas for research, and sharing premises more effectively. Increasing collaboration will provide all of us with better opportunities to familiarise ourselves with the students and personnel at other universities.

New strategy

Another important ongoing process is the creation of the University’s new strategy. We will begin this by creating a common, engaging vision that will stretch to 2025. The initial theme will be Energizing Business and Society. Work is currently underway in working groups and we hope to receive ideas and thoughts from as large a group of people as possible within the University.

High-level, societally relevant research and teaching form the natural core of the University’s vision. The themes of energy and sustainable development are also closely connected to our vision. After all, Vaasa and its surrounding region is host to the Nordic region’s largest industrial cluster in the energy and environment sector. The University aims to be a versatile, high-quality partner in this ecosystem.

To achieve this vision we are creating a strategy: a path that will lead us to challenging objective that we have set for ourselves. The strategy will be implemented via the key themes that are identified within it. These include further reinforcing academic strengths, diverse internationalisation, expertise related to digitalisation and unprejudiced utilisation of digitalisation, promoting entrepreneurship and the commercialisation of research outputs, and investments in success via a superb working environment.

Organisational structure

The third area for development is the organisational structure of the entire University. It the future, it will support the implementation of the new vision and strategy. As regards university services, a new customer-service-oriented operating model has been planned for several months now. The work has shown good progress and the results will become visible during the autumn. The organisation of all of the University’s teaching and research activities will also be developed as part of the ongoing change processes.

The University of Vaasa is looking toward a bright future. We can see several opportunities, as well as challenges, which we will require our expertise to overcome. Our society is developing and new values and ways of creating value are arising, both in business and in other parts of society. We are in an excellent position to seize on these opportunities as our University has business-related expertise that is well integrated with key technologies and societal change processes.

Jari Kuusisto
Acting Rector of the University of Vaasa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Harri Huusko

Harri Huusko - Johtoajatus