Esimies: tehtävänäsi on löytää työuraansa aloittavan nuoren potentiaali

Opiskelijoiden kynästä

Kirjoittajat: Venla Vuosalmi & Maiju Väänänen

”Vahvoilla ovat ne yritykset, joissa osataan johtaa nuoria jo nyt.” (Salin, 2017)

Jos ennen on tuntunut olevan esimiehiä, joilla on ollut iso auktoriteetti ja työntekijöiden kunnioitus heitä kohtaan on sisältänyt ehkä jopa pelon vivahteita, on esimiehen roolina nykyään toimiminen enemmänkin suunnannäyttäjänä. Esitämme esimiehille toiveen: teidän tulisi keskittyä erityisesti nuoren potentiaalin löytämiseen tunnistamalla ne pienetkin yksityiskohdat, joilla on vaikutusta nuoren motivaatioon ja työuraan (Salin, 2017). Tämä hyödyttää nuoren lisäksi yritystä, sillä hyvä johtaminen parantaa yrityksen kilpailukykyä.

Nuoren perehdytykseen tulisi panostaa, sillä työyhteisöön sopeutuminen vaikuttaa merkittävästi tulokselliseen työskentelyyn sekä työn mielekkyyteen. Esimies, joka pystyy vaikuttamaan organisaation yhteishenkeen, auttaa nuorta työyhteisöön sopeutumisessa. Ylipäätänsä esimiehen käytöksellä voi olla huomattavaa vaikutusta siihen, miten nuori mieltää kyseisen alan ja suunnittelee omaa työuraansa. On tärkeää muistaa, ettei koskaan voi tietää, mitä nuoresta vielä ehtii uransa aikana tulla. Hänestä voi tulla esimerkiksi organisaation kannalta tärkeä yhteistyöhenkilö, jolloin olisi suotavaa, että esimiehen yhteistyökykyisyydestä on jäänyt hyvä vaikutelma.

Työyhteisöön sopeutumisen kannalta koemme merkittäväksi tekijäksi erityisesti avoimen ilmapiirin, jotta nuori kokee voivansa puhua myös ongelmista esimiehelleen. Esimiehen tulisikin varata keskusteluun aikaa, sillä näistä keskusteluista voi nousta esiin sellaisia asioita, jotka vaikuttavat vaikka koko tiimiin, saati sitten koko organisaatioon – usein tuore silmäpari voi havaita puutteita asioissa, joissa rutinoitunut työntekijä ei näe ongelmia. Yleisesti palaute ja ohjaus on erityisen tärkeää uraansa aloittelevalle nuorelle työntekijälle, joka on vastuussa ensimmäisistä työtehtävistään. Esimiehen tulisikin varmistaa, että hän varaa palautekeskustelulle riittävästi aikaa ja kertoo, missä työntekijä on onnistunut ja mihin hän voisi jatkossa kiinnittää huomiota.

Työn mielekkyyteen vaikuttavana tekijänä on olennaisesti vastuu. Esimiehen tulisi antaa riittävästi vastuuta nuorelle työntekijälle, mutta hänen tulisi myös varmistaa, ettei vastuu kasva liian suureksi. Vastuun lisäämisen ei tulisi johtaa tilanteeseen, jossa nuori työntekijä kokee olevansa yksin työmääränsä kanssa. Esimiehen tulisikin onnistua haastavassa yhdistelmässä ja tunnistaa, milloin antaa vastuuta ja milloin lisää ohjausta. Tärkeää on, että esimies tuntee tehtävän työn hyvin ja osaa auttaa työntekijää hänen kohtaamissaan haasteissa.

Lopuksi haluamme tuoda esille, että nuorelle tulisi antaa turvallinen tila kehittyä työssään. Nuorelta ei tulisi odottaa heti samanlaisia tuloksia kuin jo vuosia organisaatiossa työskennelleeltä työntekijältä. Esimiehen roolina on olla kannustava ja tukeva henkilö, joka avustaa työssä kehittymisessä. Tärkeää olisi pyrkiä tuomaan uraansa aloittelevan nuoren tiedot ja taidot esiin, sillä nuorilla voi olla esimerkiksi opiskeluissa opittuja taitoja, jotka eivät heti näy käytännössä. Esimiehen vastuulla on avustaa tässä omien kykyjen löytämisen prosessissa. Olennaista olisi löytää yhteinen balanssi, jossa niin esimies kuin nuori työntekijä kokevat tulevansa kuulluiksi ja arvostetuiksi.

Kirjoittajat: Venla Vuosalmi & Maiju Väänänen

 

Lähteet:
Salin, M. (2017). Miten johtaa nuorta työntekijää? 

Lehto Kirsi & Koski Anne. Esimies ja johtajuus- luennot syksy 2020

Kirsi Lehto

Kirsi Lehto - Suuntavilkku - Blogi tulevaisuuden johtajuudesta