Vaasan yliopisto luo hyvän ympäristön merkityksellisen tutkimuksen tekemiselle

Yleinen

Rehtori Jari Kuusiston puhe Vaasan yliopiston vuosipäivän juhlassa 27.1.2022 klo 13.00

Hyvät ystävät, mina damer och herrar, ladies and gentlemen. Lämmin tervehdys Vaasan yliopistosta ja tervetuloa vuosipäivän juhlaan. Dear friends, it is my great pleasure to welcome you to celebrate University of Vaasa anniversary day.

Yliopistossa on tehty tutkimusta ja opiskeltu jo lähes kaksi vuotta menestyksellisesti pääosin etätyötä tehden. Pian yliopistoista jo valmistuu ensimmäisiä kandiopiskelijoita, jotka ovat suorittaneet opintonsa lähes täysin etäopiskeluna. Jokainen meistä yliopistolaisista ansaitsee näistä saavutuksista lämpimät kiitokset!

Olemme todistaneet, että teknologiaa hyödyntäen yliopisto voi toimia lähes täysin kampuksen ’ulkopuolella’. Samalla olemme huomanneet, miten tärkeä rooli kampusyhteisöllä on tutkimukselle, koulutukselle ja ennen kaikkea meidän hyvinvoinnillemme.

University research and studies have been carried out almost two years-time successfully in remote mode. Soon the first bachelor students who have hardly attended campus will be graduating. My warmest congratulations for the entire university community on this great achievement!

We have demonstrated that with the help of technology university can operate independently off campus. At the same time we have realized how important role campus community has for research, education and our wellbeing.

 Vaasan yliopisto luo hyvän ympäristön merkityksellisen tutkimuksen tekemiselle

Perimmäinen tehtävämme on luoda uutta osaamista ja vaalia sivistystä. Tämä edellyttää jatkuvaa kehittymistä ja ajan ilmiöiden ymmärtämistä. Tarttumista globaaleihin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Näin teemme merkityksellistä ja ajan haasteisiin vastaava tutkimusta.

Tavoitteenamme on olla kansainvälisesti vaikuttava ja arvostettu tiedeyliopisto vuonna 2030. Olemme tehneet mittavia investointeja tutkimukseen ja sen vaikuttavuuteen.

Tämä näkyy merkittävänä kasvuna niin ulkoisen rahoituksen kuin julkaisujenkin osalta. Teemme tutkimusyhteistyötä lukuisten yritysten ja organisaatioiden kanssa.

The University of Vaasa creates an inspiring environment for conducting relevant research

Our ultimate task is to create new skills and nurture civilization. This requires constant development and an understanding of the global challenges and opportunities.

Our goal is to be an internationally recognized impactful research university by 2030. We have made extensive investments in research. And now we can see significant growth in external financing and in scientific publishing. We also have successful research collaborations with numerous businesses and organizations.

Vaasan yliopistoa kehitetään avoimena, tasavertaisena ja vetovoimaisena yhteisönä. Siksi lanseerasimme innovatiivisen uramallin, jolla henkilöstömme voi pätevöityä monipuolisesti. Näin laajaa, kolme yliopistollista urapolkua tunnustavaa mallia ei ole käytössä Suomen muissa yliopistoissa. Haluamme tarjota monipuolisia mahdollisuuksia hyvän yliopistouran rakentamiseen kansainvälisessä yhteisössämme.

We want to develop our University as an open, equal and attractive community. We have launched an innovative career model that allows our university staff to qualify in a variety of ways. Our unique model recognizes three university career paths: academic tenure track, teaching oriented track and project oriented track. We want to offer diverse opportunities for building a successful university career in our international community.

Opiskelijoiden hyvinvointi on yliopistolle keskeinen asia

Koulutuksemme antaa opiskelijoille taidot ja asenteen tulevaisuuden tekijöinä. Koulutusta uudistetaan parhaillaan niin sisältöjen kuin tarjonnankin osalta. Investoimme vuosittain noin 3 miljoona euroa koulutuksen laatuun ja kansainvälisyyteen sekä digitalisaatioon. Tutkimusrahoituksen ohella tämä on mittava panostus yliopistomme tulevaisuuden rakentamisen.

Korona-aika on koetellut korkeakouluopiskelijoiden henkistä hyvinvointia. Siksi kehitämme edelleen pandemian aikana syntyneitä uusia hyvinvointia edistäviä toimintoja. Haluamme jatkossakin tarjota opiskelijoille hyvän kampuskokemuksen ja henkilökohtaisia kohtaamisia. Panostamme muun muassa opiskelijoiden liikuntapalveluihin.

The well-being of students is a key issue for the university

Our education provides our students with the skills and attitude to be the drivers of the future. We invest approximately EUR 3 million annually in the quality, internationalization of education and digitalisation. This is a major investment in building the future of our university.

The corona has put under pressure the mental well-being of many university students. That is why we continue to develop new welfare-enhancing activities that emerged during the pandemic. We want to continue to provide students with a good campus experience and face-to-face encounters. Among other things, we invest in student sports services.

Yliopisto ja Suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia ja opiskelijoita

Kansainvälistymisestä vastaavana vararehtorina Martin Meyer on tuonut yliopistoomme uutta osaamista ja näkemystä.

Vaasan yliopiston tavoitteena on, että vuonna 2030 noin 35 prosenttia tutkinto-opiskelijoistamme on ulkomaalaistaustaisia. Tämä on välttämätöntä, koska suomalaisten opiskelijoiden määrä vähenee jyrkästi pienten ikäluokkien johdosta. Lisäksi yliopistomme haluaa olla houkutteleva vaihtoehto myös kansainvälisille tutkijoille.

Kansainvälistyminen on meille mittava haaste, johon olemme Meyerin johdolla tarttuneet. Seuraavien vuosien aikana yliopisto investoi 2,5 miljoonaa euroa vuodessa kansainvälisten toimintojen kehittämiseen. Lupaava kehitys on jo huomioitu.

Vaasan yliopiston sijoittuminen maailman 500 parhaan yliopiston joukkoon kansainvälisessä Times Higher Education rankingissä konkretisoi hienosti positiivisen kehityksen. Tämän menestyksen lisäksi Vaasan yliopisto ylsi ainekohtaisessa ranking-listauksessa sijalle 200-250 kauppatieteiden alalla. Myös koulutusohjelmiemme saamat laatuleimat vahvistavat kansainvälistä kilpailukykyämme. Tästä meidän on hyvä jatkaa kohti kunnianhimoisia tavoitteitamme.

Our university and Finland need international experts and students

Prof. Martin Meyer, our Vice Rector for International Relations last year, has brought new expertise and insights to our university.

The goal of the University of Vaasa is to grow the share of international degree students to 35 percent by 2030. In addition, our university wants to be an attractive option for international researchers as well.

Over the next few years, the university will invest 2.5 million euros a year in developing international operations. Our efforts are already yielding results.

The ranking of the University of Vaasa among the 500 best universities in the world in the international Times Higher Education rankings highlights the positive development. In addition to this success, the University of Vaasa ranked 200-250 in the subject-specific ranking. The accreditations we have received for our training programs will also strengthen our international competitiveness.

Kampuksestamme kehitetään maailmanluokan tutkimus-, koulutus- ja kohtaamispaikka

Vetovoimainen kampus on tärkeä osa Vaasan yliopiston strategiaa. Tavoitteenamme on luoda kampuksellemme erinomaiset olosuhteet tutkimukselle, koulutukselle sekä yhteisöllisyydelle.

Kulmakivinä ovat kampuksen tilojen muuntojoustavuus, tilankäytön tehokkuus sekä kestävä kehitys ja vastuullisuus. Keskiössä on pandemian jälkeisten toimintatapojen kehittyminen. Olemme oppineet lähes kokonaan uuden tavan tehdä asioita, ja paluuta vanhaan ei ole. Uuden kampuksen pitää palvella uudistuvia tapoja tehdä työtä ja opiskella.

Mutta millaisia ovat uudet pandemian jälkeisen ajan tavat tehdä työtä? Millaiset oppimisympäristöt palvelevat parhaiten jatkossa? Millaiset toiminnot tekevät kampuksesta parhaan mahdollisen? Tässä työssä henkilöstön ja opiskelijoiden näkemykset ovat keskiössä. Lukuisten erilaisten ryhmien, työpajojen ja kyselyiden kautta yhteisön edustajat ovat osallistuneet tilojen ideointiin ja kehittämiseen. Tällä perusteella olemme jo tässä vaiheessa lisänneet suunnitelmiin 53 työhuonetta ja joustavan mahdollisuuden lisätä työhuoneita tarpeen mukaan.

Tulevaisuuden ennustaminen on aina vaikeaa, mutta jotain voimme kuitenkin sanoa. Kampuksella tulee korostumaan sen rooli kohtaamispaikkana. Sen tulee olla hyvä paikka tehdä työtä ja opiskella osana yliopistoyhteisöä.

Our campus will be developed into a world-class research, education and meeting place. An internationally attractive campus is a key element of the University of Vaasa strategy. Our goal is to create excellent conditions for research, education and community spirit.

The cornerstones are the flexibility of the campus premises, the efficient use of space, sustainable development and responsibility. At the heart of this is the development of post-pandemic working practices. We have learned an almost entirely new way of doing things, and hardly anyone imagines going back to the pre pandemic ways of working and studying. Our new campus needs to serve renewed ways of working and studying.

But what are the new ways of working in the post-pandemic period? Through a number of different groups, workshops and surveys, community representatives have been involved in the design and development of the facilities. On this basis, we have already added 53 office rooms to the plans and the flexibility to add the number offices on the need basis.

In the future, campus will increasingly be a meeting place. It also needs to be great place to work and study as part of the university community.

Menestyksen polut luodaan yhteistyöllä

Vaasan yliopiston koulutusta ja tutkimusta vahvistetaan alueellisella, kansallisella sekä kansainvälisellä verkottumisella. Tuleva menestys rakennetaan yhteistyöllä ja verkostoissa. Yliopistomme menestys perustuu oman tuloksellisuuden rinnalla yhä enemmän alumniemme, ja tukijoidemme panokselle. Lahjoituksina kerätyt varat suuntaamme tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiseen. Kaikki puolesta puhuminen ja lahjoitukset ovat nyt erittäin arvokkaita yliopistomme tulevaisuutta rakennettaessa.

In the future the success of the University of Vaasa will be increasingly based on collaboration and networks, internally, locally and globally. In this context, new University of Vaasa board will start to work under the leadership of Mari Kiviniemi for the period of 2022-25.

Vaasan yliopiston uusi hallitus aloittaa työskentelyn puheenjohtaja Mari Kiviniemen johdolla. Vaasan yliopiston hallituksen toimikaudella 2022–2025 on mukana 11 jäsentä, joista viisi tulee yliopiston ulkopuolelta ja kuusi yliopistoyhteisöstä.

Tärkein voimavaramme on kuitenkin hyvinvoiva ja osaava yliopistoyhteisö. Tiedämme, että muutos on jatkuvaa, ja se koskettaa meitä kaikkia. Kiitos koko yhteisölle venymisestä pandemian aikana ja erinomaisista tuloksista tutkimuksessa ja koulutuksessa.

Erinomaista alkanutta vuotta 2022!

Rehtori Jari Kuusisto
Vaasan yliopisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Verkkotoimitus

Verkkotoimitus - Johtoajatus