Koulutus- ja tutkimuspalveluiden johtaja: Hyvän opiskelun edellytykset

Yleinen
Yliopiston tehtävänä on laadukas korkea-asteen koulutus ja tutkimukseen perustuva opetus. Yhteiskuntapoliittisena tavoitteena on voimakkaasti korostettu uusien ylioppilaiden nopeaa kiinnittymistä opiskeluun, ripeää valmistumista ja sujuvaa sijoittumista työelämään.

Tämän päivän opiskelijat ovat kuitenkin heterogeeninen joukko, jossa yksilölliset elämäntilanteet, tavoitteet ja opiskelumahdollisuudet ovat hyvinkin vaihtelevia. Voidaan kysyä, miten yliopisto tukee ja edistää hyvää opiskelua ja mitkä ovat yliopiston keinot varmistaa laadukas tavoitteellinen opiskelu?

Ensimmäinen hyvän opiskelun edellytys on ajantasainen ja tutkimusperustainen opetus. Opiskelijat odottavat saavansa opetusta ja ohjausta, joka antaa syvällisen oman alan osaamispohjan ja valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tiedon soveltamiseen. Myös tulevaisuuden työelämätarpeiden hahmottaminen on osa nykyaikaista koulutustarjontaa. Opiskelijoiden kasvava uraohjauksen tarve ja työharjoittelupaikkojen kysyntä kertovat siitä, että opiskelumotivaation ylläpitämiseksi kaivataan näkymiä sijoittumisesta yhteiskuntaan ja työelämään.

Modernit opetusmenetelmät, digitalisaation mahdollisuudet ja vuorovaikutteinen opiskelu kuuluvat yliopisto-opetuksen kehittämiseen. On entistä tärkeämpää, että yliopiston opettajille tarjotaan tukea opetusteknologian hyödyntämisessä, mahdollisuutta yliopistopedagogiseen kouluttautumiseen ja opetusmenetelmien luovaan soveltamiseen.

Opiskelijat puolestaan odottavat erilaisiin elämäntilanteisiin sopivia joustavia koulutusratkaisuja. Tulevaisuudessa joudutaan väistämättä miettimään, miten oppimistavoitteet voidaan saavuttaa vaihtoehtoisilla suoritustavoilla. Yhteisölliseksi koetussa yliopistossa on hyvät mahdollisuudet nostaa opetuksen kehittämisen teemoja yhteiseen keskusteluun myös molemminpuolisen sitoutumisen ja vastuullisuuden näkökulmista.

Tulevaisuuden yleisinä työelämävaatimuksina korostuvat kyky hahmottaa kokonaisuuksia, hyvät vuorovaikutustaidot, kyky verkottua sekä valmiudet oppia uutta ja soveltaa opittua muuttuvissa tilanteissa. Valmistuneiden maistereiden uraseurannassa on havaittu, että osallistavat ja ponnistelua edellyttäneet opetustapahtumat ovat parhaiten antaneet tukea ja itseluottamusta myös työelämän vaatimusten kohtaamiseen.

Yhteiskunnan kompleksiset ilmiöt ja työ- ja elinkeinoelämän muutokset ovat riippuvaisia globaaleista ilmiöistä. Opiskelijoiden tulee saada valmiudet työskennellä kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä. Toimiva opiskelijavaihto on osa yliopiston vetovoimaa. Ulkomailla opiskelun merkitys on aina laajempi kuin suoritetut opintopisteet. Yhtä lailla kansainväliset vaihto-opiskelijat ja eri puolilta maailmaa saapuvat tutkinto-opiskelijat rikastuttavat opiskelijaelämää ja haastavat opetusta. Yliopistolle on strategisesti tärkeää lisätä kansainvälisen opiskelijoiden määrää ja pitää koulutusohjelmat kilpailukykyisinä ja houkuttelevina myös lukukausimaksujen tullessa voimaan.

Hyvä opiskelu edellyttää myös opiskelukykyä. Opintojen ohjaus- ja neuvontapalvelut tukevat opiskelua ensimmäisten päivien orientaatioista lähtien. Verkossa tapahtuvalla ohjauksella ja sosiaalisen median välineillä tavoitetaan suuri ja aktiivinen opiskelijajoukko. Palautteiden mukaan opiskelijat arvostavat ja tarvitsevat lisäksi kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta.

Monissa opiskelijahyvinvoinnin kysymyksissä, kuten opiskelijaliikunnan edistämisessä, tarvitaan elävää ja toimivaa yhteistyötä opiskelijoiden ja ylioppilaskunnan kanssa.

Tavoitteena on edelleen kehittää sujuvia neuvontapalveluja ja edistää työelämäyhteyksiä kehittämällä mentorointia ja lisäämällä harjoitteluyhteistyötä yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden kanssa.

Vaasan yliopisto haluaa tarjota edellytykset hyvälle opiskelulle ja oppimiselle.

Anja Britschgi
Johtaja, koulutus- ja tutkimuspalvelut
Vaasan yliopisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Verkkotoimitus

Verkkotoimitus - Johtoajatus