Opetusalan ammattilaisten esimieheltä ja kollegoilta saama sosiaalinen tuki poikkeusolojen aikana

Yleinen

Sosiaalinen tuki edesauttaa työssä jaksamista ja tukee luottamuksen muodostumista työyhteisössä. Työyhteisön luottamus mahdollistaa tehokkaan yhteistyön ja vastuun jakamisen ryhmässä, mikä parantaa myös työhyvinvointia. Sosiaalisella tuella on tärkeä rooli opetusalan ammattilaisten jaksamisen kannalta varsinkin nopeasti muuttuvassa työympäristössä. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan opetusalan ammattilaisten saamaa sosiaalista tukea poikkeusolojen aikana. Sosiaalista tukea tarkastellaan esimiehiltä saadun tuen ja kollegoilta saadun tuen osalta.

Esimiehiltä saatua sosiaalista tukea mitattiin kysymällä vastaajilta, ovatko he saaneet tarvitsemaansa tukea esimieheltään, kuunteleeko esimies heitä työhön liittyvissä ongelmissa ja arvostaako esimies heidän saavutuksiaan työssä. Vastaukset annettiin asteikolla 1 (Erittäin harvoin/ei koskaan) – 5 (Lähes koko ajan/koko ajan). Mitä suurempi keskiarvoluku on, sitä enemmän tukea vastaaja saa esimieheltään.

Opetusalan ammattilaiset saivat hyvin tukea esimiehiltään. Asteikolla 1–5 mitattuna opetusalalla työskentelevät arvioivat esimiehiltä saadun tuen keskimäärin hyväksi (ka 3,81). Eniten tukea esimiehiltään kokevat saaneensa rehtorit ja johtajat (ka 4,11) sekä erityisopettajat (ka 3,97). Vähiten tukea kokivat saaneensa varhaiskasvatuksen opettajat (ka 3,66) sekä ammattioppilaitosten opettajat (ka 3,68). Opetettavien määrän mukaan tarkasteltuna eniten tukea esimiehiltään kokevat saaneensa opettajat, joilla on 30–100 opetettavaa (ka 3,88). Vähiten tukea kokevat saaneensa yli 100:aa oppilasta opettavat (ka 3,71). Kokonaisuudessaan esimiehiltä saatu tuki pysyy hyvällä tasolla sekä ammattinimikeryhmien että opetettavien määrän mukaan tarkasteltuna.

 

Esimieheltä saatu tuki ammattinimikkeiden ja opetettavien määrän mukaan

 

Ikäryhmittäin tarkasteltuna alle 36-vuotiaat kokevat saaneensa enemmän tukea esimiehiltään (ka 4,00) kuin 36–55-vuotiaat (ka 3,79) tai yli 55-vuotiaat (ka 3,77). Parisuhteen sekä lasten asumistilanteen mukaan tarkasteltuna erot ryhmien eivät ole suuria. Kumppaninsa kanssa asuvat kokevat saaneensa enemmän tukea esimieheltään (ka 3,82) kuin parisuhteessa olevat, mutta erillään asuvat (ka 3,77), ja vastaajat, jotka eivät ole parisuhteessa (ka 3,72). Kokonaisuudessaan esimiehiltä saatu sosiaalinen tuki pysyy hyvällä tasolla näidenkin ryhmien välillä.

 

Esimieheltä saatu tuki iän, parisuhteen ja lasten asumistilanteen mukaan

 

Kollegoilta saatua sosiaalista tukea mitattiin kysymällä vastaajilta, ovatko he saaneet tarvitsemaansa tukea kollegoiltaan, ja kuuntelevatko kollegat heitä työhön liittyvissä ongelmissa. Vastaukset annettiin asteikolla 1 (Erittäin harvoin/ei koskaan) – 5 (Lähes koko ajan/koko ajan). Mitä suurempi keskiarvoluku on, sitä enemmän tukea vastaaja saa kollegoiltaan.

Kyselyyn vastanneilla opetusalan ammattilaisilla kollegoilta saatu tuki vaikuttaa olevan erittäin hyvällä tasolla. Keskimäärin opetusalan ammattilaiset saavat kollegoilta enemmän tukea (ka 4,29) kuin esimiehiltä (ka 3,81). Ammattinimikkeiden mukaan tarkasteltuna eniten tukea kollegoiltaan saavat luokanopettajat (ka 4,40) ja peruskoulun aineenopettajat (ka 4,30). Vähiten tukea kollegoiltaan saivat muu-kategoriaan kuuluvat erillisten koulutusinstituutioiden opettajat sekä hallinnolliset työntekijät (ka 3,91), varhaiskasvatuksen opettajat (ka 4,14) ja ammattioppilaitosten opettajat (ka 4,14). Kokonaisuudessaan kollegoilta saadun tuen keskiarvo pysyy lähes kaikilla ryhmillä yli neljän, joten kollegoilta saadun tuen voidaan sanoa olevan erittäin hyvällä tasolla kaikissa ammattinimikeryhmissä.

Opetettavien määrän osalta kollegoilta saadussa tuessa ei ole suurta vaihtelua. Eniten tukea kollegoiltaan raportoivat saaneensa opettajat, joilla on 30–100 opetettavaa (ka 4,37). Vähiten tukea kokivat saaneensa alle 30:tä oppilasta opettavat (ka 4,22). Kokonaisuudessaan myös oppilaiden määrän mukaan tarkasteltuna kollegoilta saatu tuki pysyy erittäin hyvällä tasolla kaikissa ryhmissä.

 

Kollegoilta saatu tuki ammattinimikkeiden ja opetettavien määrän mukaan

 

Ikäryhmien mukaan tarkasteltuna alle 36-vuotiaat kokevat saavansa enemmän tukea kollegoiltaan (ka 4,40) kuin 36–55-vuotiaat (ka 4,30) ja yli 55-vuotiaat (ka 4,22). Nuoremmat vaikuttavat saavan enemmän sosiaalista tukea sekä esimieheltään että kollegoiltaan. Tämä voisi osittain selittyä ryhmien välisellä erilaisella sosiaalisen tuen tarpeella, sillä nuoremmat uraansa aloittavat opettajat saattavat tarvita enemmän tukea kuin pidemmän aikaa opettaneet, jolloin kokemus saadusta tuesta voi olla vahvemmin mielessä. Poikkeusolojen ja etäopetuksen näkökulmasta tarkasteltuna on myös mahdollista, että osa vanhemmista vastaajista ei ole saanut kaikkea tarvitsemaansa tukea nopeassa siirtymässä etäopetukseen. Kokonaisuudessaan ikäryhmien väliset erot ovat kuitenkin pieniä ja kollegoilta saatu tuki pysyy erittäin hyvällä tasolla kaikissa ryhmissä.

Parisuhderyhmien välillä vaikuttaa olevan vain pieniä eroja. Lasten asumistilanteen kannalta kollegoilta saadussa tuessa on hieman suurempia eroja kuin parisuhderyhmillä. Vastaajat, joilla ei asu lapsia kotona, raportoivat saavansa vähemmän tukea kollegoiltaan (ka 4,26) kuin vastaajat, joilla lapset asuvat samassa taloudessa koko ajan (ka 4,32) tai vain osan ajasta (ka 4,46). Nämä erot selittyvät ainakin osittain vastaajien iällä. Vanhemmilla vastaajilla lapset ovat jo aikuisia ja vanhemmat vastaajat kokivat saavansa vähemmän tukea kollegoiltaan.

 

Kollegoilta saatu tuki iän, parisuhteen ja lasten asumistilanteen mukaan

 

Kokonaisuudessaan opetusalan ammattilaiset vaikuttavat saaneen hyvin tukea esimieheltään ja kollegoiltaan. Ammattiryhmistä eniten tukea esimieheltään kokivat saaneensa rehtorit ja johtajat sekä erityisopettajat. Vähiten tukea esimieheltään kokivat saaneensa varhaiskasvatuksen opettajat ja ammattioppilaitosten opettajat. Nuoremmat vastaajat kokivat saaneensa enemmän tukea esimieheltään kuin vanhemmat vastaajat.

Kollegoilta eniten tukea saivat luokanopettajat ja peruskoulun aineenopettajat. Vähiten tukea kollegoiltaan kokivat saaneensa muu-kategoriaan kuuluvat erillisten koulutusinstituutioiden opettajat sekä hallinnolliset työntekijät, varhaiskasvatuksen opettajat sekä ammattioppilaitosten opettajat. Nuoremmat vastaajat kokivat saavansa enemmän tukea kollegoiltaan kuin vanhemmat vastaajat. Kaiken kaikkiaan sekä esimieheltä että kollegoilta saatu tuki ovat hyvällä tasolla kaikissa tarkastelluissa ryhmissä.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Hilpi Kangas

Hilpi Kangas - LEADIS - Tutkimusta etätyön ja hajallaan toimivien organisaatioiden johtamisesta